Jesteśmy szkołą, która w prowadzonym procesie edukacyjnym czerpie to, co najcenniejsze z tradycji, umiejętnie korzysta ze zdobyczy współczesności oraz śmiało patrzy w przyszłość.

strefa ucznia  strefa rodzica 

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na terenie opolszczyzny odbywa się za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
https://opolskie.edu.com.pl
Bardzo prosimy o skrupulatne sprawdzenie czy na „Wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej” znajdują się podpisy kandydata i obojga rodziców (lub opiekunów prawnych).
W przypadku, gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku (np. przebywa za granicą). Drugi z rodziców może napisać oświadczenie, że współmałżonek został poinformowany o wyborze naszej szkoły przez dziecko dołączyć je do wniosku.

12.08.2020: Wyniki rekrutacji do PLO Nr VIII w Opolu
24.06.2020: Komunikat Komisji Rekrutacyjnej PLO nr VIII w Opolu

DEKLARACJE

Deklaracja: klasa medyczna >>>

Deklaracja: klasa psychologiczno - pedagogiczna >>>

Deklaracja: klasa lingwistyczno - medialna >>>

Deklaracja: klasa matematyczna z j. angielskim >>>

>>> INFORMATOR <<<

SPACER PO SZKOLE

 PROFILE KLASOWE

 KLASA MEDYCZNA

 

KLASA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 

KLASA LINGWISTYCZNO - MEDIALNA

 

KLASA MATEMATYCZNA

 

Informacje dotyczące rekrutacji do PLO nr VIII można uzyskać pod numerem telefonu 730 306 308 od poniedziałku do piątki w godz. 9:00 - 16:00. Pozostałe numery telefonów w dziale kontakt.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na terenie opolszczyzny odbywa się za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
https://opolskie.edu.com.pl

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI:

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim.

Załącznik nr 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, na rok szkolny 2020/2021, znajduje się na stronie internetowej:  http://oswiata.opole.pl/rekrutacja (zakładka Rekrutacja).
 
KOMUNIKAT Kuratorium Oświaty w Opolu:
Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Treść komunikatu >>>
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego
do klas I na rok szkolny 2020/21 [PDF] >>>

[Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)]

Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2020/2021

>>> Profile klasowe <<<

>>> Spacer po szkole <<<

1. Rekrutacja obejmuje nabór do 4 oddziałów klas pierwszych.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów

 1  Język polski 0,35  1% odpowiada 0,35 punktu  
 2  Matematyka 0,35
 3   Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) 0,3   1% odpowiada 0,3 punkta
 b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punkty
 1   celujący   18 punktów  
 2  bardzo dobry  17 punktów
 3  dobry  14 punktów
 4  dostateczny  8 punktów
 5  dopuszczający   2 punkty
 c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów
 1   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem    7 punktów  
 2 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  3 punkty

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 • konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 • osiągnięcia artystyczne lub sportowe
 - na szczeblu międzynarodowym
 - na szczeblu krajowym
 - na szczeblu wojewódzkim
 - na szczeblu powiatowym

 max 18 punktów

 
 10 punktów
  7 punktów
  5 punktów


 10 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 3 punkty

 

 4 punkty
 3 punkty
 2 punkty
 1 punkt

3. Minimalna liczba punktów, którą powinni uzyskać kandydaci wynosi 110 punktów.
4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH KLAS:

Oferta edukacyjna PLO Nr VIII
na rok szkolny 2020/2021
W „ÓSEMCE” nie może zmarnować się żaden talent!

 

Klasa o profilu

Przedmioty rozszerzone od kl. I
(pkt 1 i 2 – rozszerzenia obowiązkowe, pkt. 3 – rozszerzenie do wyboru)

Zajęcia dodatkowe

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

1A

medyczna z dietetyką i radownictwem medycznym

1. biologia

2. chemia

3. język angielski lub fizyka lub matematyka

1. patronat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej

2. zajęcia w laboratorium biologiczno - chemicznym

3. elementy ratownictwa medycznego i dietetyki

4. zajęcia na wyższych uczelniach

5. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub fizyka

1B

psychologiczno-pedagogiczna z elementami coachingu

1. język polski

2. biologia

3. geografia lub historia lub język angielski

1. współpraca z Uniwersytetem Opolskim
2. elementy pedagogiki i psychologii
3. koło psychologiczne
4. warsztaty z coachingu i tutoringu
5. zajęcia na wyższych uczelniach
6. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- język angielski

- biologia lub historia

1C

lingwistyczno-medialna

1. język polski

2. język angielski

3. geografia lub historia lub matematyka

1. patronat Radia Opole
2. współpraca z  Uniwersytetem Opolskim
3. warsztaty dziennikarsko - medialne
4. Angielska Liga Zadaniowa
5. szkolne media
6. lingwistyczne koło języka angielskiego
7. zajęcia na wyższych uczelniach
8. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia lub geografia

1D

matematyczna z językiem angielskim

1. matematyka

2. język angielski

3. informatyka lub fizyka lub geografia

1. współpraca z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim
2. koło robotyki
3. koło matematyczne
4. Angielska Liga Zadaniowa
5. zajęcia na wyższych uczelniach
6. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- język angielski

- informatyka lub fizyka

 

Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język francuski, język hiszpański.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
koło teatralne „Kalambur”, zespół wokalny, Odyseja Umysłu, redakcja gazetki szkolnej, koło robotyki, szkolna telewizja, pisemko lingwistyczne „Classroom Buzz”, Szkolna Drużyna Ratownicza.

 
Informator
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2020/2021
>>> INFORMATOR <<<
 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu
„ÓSEMKA” to szkoła o nieograniczonych możliwościach!


Lokalizacja i kontakt
Do naszego liceum każdy ma łatwy dostęp. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły komunikacją miejską. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów. Dziennik elektroniczny ułatwi uczniowi kontakt ze szkołą, nauczycielami i dostarczy potrzebnych informacji.

Baza lokalowa
Posiadamy nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, wizualizery, projektory, sprzęt komputerowy i notebooki dla uczniów. Mamy nowoczesną salę informatyczną.
Przy naszej szkole znajduje się nowe wielofunkcyjne boisko. Sąsiadujemy również z krytą pływalnią "Akwarium". Dysponujemy szkolną stołówką, nową kawiarenką oraz strefą relaksu dla uczniów. Posiadamy zestaw do treningu RSA Biofeedback, który w ciekawy sposób uczy relaksacji i optymalnego oddechu, niezbędnego dla przyswajania nowej wiedzy.

Oferta
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwi dobre przygotowanie do matury. Oprócz obowiązkowych zajęć proponujemy różnorodne koła i warsztaty rozwijające uzdolnienia. Stworzymy możliwość uzyskania certyfikatów ratownika WOPR, opiekuna kolonijnego, itp. Dla uczniów chętnych, którzy są aktywni, poszukują wiedzy i chcą rozwijać pasje, przewidujemy indywidualny charakter relacji „Uczeń-Mistrz” oparty na założeniach tutoringu i couchingu (innowacyjna metoda służąca rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju, zapoczątkowana na uczelniach Oxford i Cambrige). Umożliwimy rozwijanie zainteresowań aktorskich i dziennikarskich w odnoszącym sukcesy kole teatralnym „Kalambur”.
Planujemy wyjazdy integracyjno-naukowe. Naszym uczniom zapewniamy opiekę medyczną i socjalną. Proponujemy też aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony