akademia najmlodszych matematykow

AKADEMIA NAJMŁODSZYCH MATEMATYKÓW Działa w szkole od 1 września 2008. Podstawowym celem ANM jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki oraz odkrywanie zdolności matematycznych u uczniów szkół podstawowych. Działalność akademii zapoczątkowała w szkole p. Lucyna Dzikiewicz-Niski. Zajęcia prowadzą nauczyciele matematyki we współpracy z Naukowym Kołem Matematyków Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

***

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu
oraz
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
ZAPRASZAJĄ
nauczycieli matematyki i uczniów szkół podstawowych kl. V i VI
na kolejne spotkanie

AKADEMII NAJMŁODSZYCH MATEMATYKÓW

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2011 r. o godzinie 13.30
w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu
przy ul. Ozimskiej 48a (koło pływalni)

Zajęcia dla uczniów prowadzi nauczyciel matematyki:
mgr Piotr Pawlikowski

Temat spotkania:
W krainie wielościanów

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie do 11 marca (77 4231551).
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy pragną kształcić swoje zainteresowania matematyczne oraz nauczycieli, którzy chcą popularyzować matematykę wśród młodzieży szkolnej.
Każdą szkołę reprezentuje średnio 5 uczniów klas V – VI szkoły podstawowej. Każda grupa uczniów przychodzi z nauczycielem matematyki – opiekunem grupy, który za tych uczniów odpowiada. Dodatkowo nauczyciel ma możliwość uczestnictwa w lekcji otwartej w ramach konsultacji „Praca z uczniem zdolnym”.
Regulamin ANM jest dostępny na stronach organizatorów.

ANM zdj2

ANM zdj3

ANM zdj1

ANM zdj4

***

REGULAMIN
AKADEMII NAJMŁODSZYCH MATEMATYKÓW

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Akademia Najmłodszych Matematyków (ANM) powstała w Opolu na wzór działającej już Akademii Młodych Matematyków.

§2
Pomysłodawcą i organizatorem ANM jest doradca metodyczny nauczycieli matematyki mgr Lucyna Dzikiewicz – Niski.

§3
ANM swoją działalność rozpoczęła od roku szkolnego 2006/07 przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

§4
Miejscem spotkań ANM od roku szkolnego 2008/09 jest Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu.

Rozdział 2
Cele Akademii i jej zadania

§5
Celem Akademii Najmłodszych Matematyków jest:
- rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród uczniów klas IV – VI szkoły - podstawowej zainteresowanych tym przedmiotem,
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych,
- odkrywanie uczniów o wybitnych zdolnościach matematycznych,
- kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
- popularyzacja matematyki wśród uczniów.

§6
Akademia realizuje swój cel poprzez organizowanie cyklicznych spotkań dla uczniów i ich opiekunów. Spotkania odbywać się będą od listopada do maja każdego roku szkolnego i będą integralną częścią zajęć kół matematycznych, prowadzonych przez nauczycieli w swoich szkołach.
Spotkania mają charakter lekcji otwartych i będą je prowadzić nauczyciele matematyki oraz uzdolnieni matematycznie uczniowie klas gimnazjalnych i szkół średnich. Zajęcia będą poświęcone ciekawym treściom matematycznym i ich zastosowaniom praktycznym.

§7
Zajęcia ANM przygotowują uczniów do konkursów matematycznych i rozwijają ich zainteresowania matematyczne. Są integralną częścią zajęć kół matematycznych działających w szkołach lub umożliwią uczniom udział w takich zajęciach, jeśli w szkole nie działa koło matematyczne.

§8
Wszystkie szkoły uczestniczące w zajęciach ANM otrzymają informacje o przebiegu spotkań. Na ostatnim spotkaniu Akademii uczniowie zostają nagrodzeni (dyplom lub nagroda) za regularne uczęszczanie i aktywny udział w zajęciach. Nauczyciele otrzymują podziękowania oraz zaświadczenie udziału w lekcjach otwartych.

§9
Każdą szkołę reprezentuje średnio 5 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, którzy są miłośnikami matematyki i się nią interesują. Każda grupa uczniów przychodzi z nauczycielem matematyki opiekunem grupy, który za tych uczniów odpowiada.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki członków ANM

§10
Członkami ANM mogą zostać uczniowie szkół podstawowych klas IV - VI województwa opolskiego.

§11
Uczeń staje się członkiem ANM z chwilą wpisania na „Listę członków ANM”.
Wpisu dokonuje organizator Akademii.

§12
Członkowie ANM mają prawo:
uczestniczyć w spotkaniach i brać w nich aktywny udział ,
uzyskiwać informacje na temat działań ANM,
korzystać z pomocy nauczyciela opiekuna.

§13
Uczeń wraz z nauczycielem opiekunem ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach ANM, które będą odbywały się średnio raz w miesiącu. Nauczyciel (opiekun) ma obowiązek sprawować opiekę nad uczniami, których przyprowadził na zajęcia Akademii.