gimnazjon

Publiczne Gimnazjum nr 5  im. Aleksandra Kamińskiego
w Opolu zaprasza uczniów klas pierwszych  gimnazjów publicznych i obwodowych
województwa opolskiego do udziału  w

XVI MIĘDZYGIMNAZJALNEJ OLIMPIADZIE STAROŻYTNEJ
GIMNAZJON 2016

 

Strona internetowa konkursu:
http://gimnazjon.wyniki.w.interia.pl

 

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się 10 III 2016 o godz. 9.00,  w budynku PG 5 w Opolu  ul. Ozimska 48 A – sala 18-19 – I piętro.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych.
3. Szkoły przysyłają reprezentację proporcjonalną do liczby klas pierwszych – maksymalnie 1 uczeń na jeden oddział (nie więcej jednak niż 7). Reprezentację szkoły wyłaniają według własnego  uznania, drogą eliminacji  szkolnych  lub na innych zasadach.
4. W konkursie uczniowie biorą udział indywidualnie.
5. Konkurs będzie miał formę pisemnego i ustnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu historii starożytnej.
6. Suma zdobytych punktów w części pisemnej decyduje o udziale w finale ustnym.
7. Do udziału w pracach komisji oceniającej prace uczniów zapraszamy nauczycieli historii, opiekunów szkolnych reprezentacji.
8. Organizatorzy zapewniają prawidłową organizację konkursu oraz gwarantują nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu.

9. Organizatorem konkursu jest:

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 W OPOLU
UL.OZIMSKA 48 A
Kontakt >>>

 

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są nauczyciele historii PG5 M. Łyczko i Z. Janusz.
Zgłoszenia prosimy przesłać pisemnie lub telefonicznie (e-mail) do PG5 w Opolu do dnia 27.02.2016.

Zakres materiału obejmuje wiedzę historyczną dotyczącą starożytności od epoki paleolitu do upadku cesarstwa zachodnio - rzymskiego oraz umiejętności dotyczące pracy z mapą,  tekstem źródłowym i innymi źródłami  informacji.
 W bieżącym roku konkurs przebiegał będzie pod hasłem:

„Starożytny Rzym”

W części pierwszej test pisemny obejmuje całość wiedzy o historii starożytnej  – poszerzona jednak będzie tematyka dotycząca historii, geografii, kultury i religii starożytnego Rzymu od powstania miasta do upadku Cesarstwa Zachodniego, a zadania finału ustnego obejmować będą wyłącznie tę tematykę.

Ze względu na różnorodność wykorzystywanych przez szkoły programów i podręczników podajemy zagadnienia, których znajomość będzie wymagana od uczestników konkursu.

1. Prehistoria
- czas w historii i podział dziejów na epoki
- życie ludzi w epoce paleolitu
- rewolucja neolityczna
- epoka brązu

2. Starożytny  Wschód
- Sumerowie i ich osiągnięcia
- państwo Hammurabiego
- starożytny Egipt : organizacja państwa, religia, sztuka i nauka
- państwo i religia Izraela
- pismo i osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Wschodu

3. Starożytna Grecja
- warunki naturalne i zajęcia ludności
- religia : mity, bogowie i bohaterowie, obrzędy religijne
- Iliada i Odyseja
- igrzyska olimpijskie
- ustrój polityczny Aten i Sparty
- wojny grecko – perskie
- kultura i nauka Grecji : architektura, rzeźba, literatura i filozofia
- państwo Aleksandra Wielkiego
- cuda świata starożytnego

4. Starożytny Rzym
- początki państwa rzymskiego
- ustrój republiki rzymskiej
- rozwój terytorialny państwa rzymskiego(wojny i podboje)
- upadek republiki – cesarstwo
- religie świata rzymskiego : początki i rozwój chrześcijaństwa
- Rzym – stolica imperium(położenie, ważniejsze obiekty)
- Kultura, technika rzymska i prawo rzymskie
- kryzys wewnętrzny, najazdy barbarzyńców i upadek starożytnego Rzymu

Literatura.
Podręczniki historii do klasy pierwszej gimnazjum różnych wydawnictw.
Atlas Historyczny dla gimnazjum.

Proponowana lektura uzupełniająca – albumy z serii „Tak żyli ludzie”.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu i jest równoznaczny ze zgodą na umieszczanie przez organizatora wyników konkursu na jego stronach internetowych oraz na  publikowanie innych materiałów związanych z przebiegiem konkursu.