strefa ucznia  strefa rodzica 

gimnazjon

Publiczne Gimnazjum nr 5  im. Aleksandra Kamińskiego
w Opolu zaprasza uczniów klas pierwszych  gimnazjów publicznych i obwodowych
województwa opolskiego do udziału  w

XVI MIĘDZYGIMNAZJALNEJ OLIMPIADZIE STAROŻYTNEJ
GIMNAZJON 2016

 

Strona internetowa konkursu:
http://gimnazjon.wyniki.w.interia.pl

 

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się 10 III 2016 o godz. 9.00,  w budynku PG 5 w Opolu  ul. Ozimska 48 A – sala 18-19 – I piętro.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych.
3. Szkoły przysyłają reprezentację proporcjonalną do liczby klas pierwszych – maksymalnie 1 uczeń na jeden oddział (nie więcej jednak niż 7). Reprezentację szkoły wyłaniają według własnego  uznania, drogą eliminacji  szkolnych  lub na innych zasadach.
4. W konkursie uczniowie biorą udział indywidualnie.
5. Konkurs będzie miał formę pisemnego i ustnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu historii starożytnej.
6. Suma zdobytych punktów w części pisemnej decyduje o udziale w finale ustnym.
7. Do udziału w pracach komisji oceniającej prace uczniów zapraszamy nauczycieli historii, opiekunów szkolnych reprezentacji.
8. Organizatorzy zapewniają prawidłową organizację konkursu oraz gwarantują nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu.

9. Organizatorem konkursu jest:

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 W OPOLU
UL.OZIMSKA 48 A
Kontakt >>>

 

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są nauczyciele historii PG5 M. Łyczko i Z. Janusz.
Zgłoszenia prosimy przesłać pisemnie lub telefonicznie (e-mail) do PG5 w Opolu do dnia 27.02.2016.

Zakres materiału obejmuje wiedzę historyczną dotyczącą starożytności od epoki paleolitu do upadku cesarstwa zachodnio - rzymskiego oraz umiejętności dotyczące pracy z mapą,  tekstem źródłowym i innymi źródłami  informacji.
 W bieżącym roku konkurs przebiegał będzie pod hasłem:

„Starożytny Rzym”

W części pierwszej test pisemny obejmuje całość wiedzy o historii starożytnej  – poszerzona jednak będzie tematyka dotycząca historii, geografii, kultury i religii starożytnego Rzymu od powstania miasta do upadku Cesarstwa Zachodniego, a zadania finału ustnego obejmować będą wyłącznie tę tematykę.

Ze względu na różnorodność wykorzystywanych przez szkoły programów i podręczników podajemy zagadnienia, których znajomość będzie wymagana od uczestników konkursu.

1. Prehistoria
- czas w historii i podział dziejów na epoki
- życie ludzi w epoce paleolitu
- rewolucja neolityczna
- epoka brązu

2. Starożytny  Wschód
- Sumerowie i ich osiągnięcia
- państwo Hammurabiego
- starożytny Egipt : organizacja państwa, religia, sztuka i nauka
- państwo i religia Izraela
- pismo i osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Wschodu

3. Starożytna Grecja
- warunki naturalne i zajęcia ludności
- religia : mity, bogowie i bohaterowie, obrzędy religijne
- Iliada i Odyseja
- igrzyska olimpijskie
- ustrój polityczny Aten i Sparty
- wojny grecko – perskie
- kultura i nauka Grecji : architektura, rzeźba, literatura i filozofia
- państwo Aleksandra Wielkiego
- cuda świata starożytnego

4. Starożytny Rzym
- początki państwa rzymskiego
- ustrój republiki rzymskiej
- rozwój terytorialny państwa rzymskiego(wojny i podboje)
- upadek republiki – cesarstwo
- religie świata rzymskiego : początki i rozwój chrześcijaństwa
- Rzym – stolica imperium(położenie, ważniejsze obiekty)
- Kultura, technika rzymska i prawo rzymskie
- kryzys wewnętrzny, najazdy barbarzyńców i upadek starożytnego Rzymu

Literatura.
Podręczniki historii do klasy pierwszej gimnazjum różnych wydawnictw.
Atlas Historyczny dla gimnazjum.

Proponowana lektura uzupełniająca – albumy z serii „Tak żyli ludzie”.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu i jest równoznaczny ze zgodą na umieszczanie przez organizatora wyników konkursu na jego stronach internetowych oraz na  publikowanie innych materiałów związanych z przebiegiem konkursu.

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

 BIBLIOTEKA SZKOLNA ONLINE

Biblioteka szkolna online!

Katalog szkolnej biblioteki LO 8 Opole jest dostępny online. Można go przeglądać bez konieczności logowania. Jeżeli jednak chcesz zamawiać książki ze szkolnej biblioteki za pośrednictwem Internetu, to udaj się do biblioteki celem ustawienia hasła na Twoim koncie bibliotecznym. Panie bibliotekarki pomogą Ci w nauce obsługi zamówień i wypożyczeń w wersji elektronicznej naszej biblioteki.

DYPLOMY

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony