Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.

Projekt pt. Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 z poddziałania Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
Regulamin projektu [PDF] >>>

 

[SZCZEGÓŁY W PLIKU PDF]

Projekt zakłada realizację innowacji pedagogiczno-zawodowych, w 7 liceach Miasta Opola (obszar AO) dla 500 uczniów, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające ich szanse na rynku pracy. W ramach innowacji uczniowie wezmą udział również w stażach zawodowych (368 uczniów, co stanowi pow. 70% wszystkich uczestników projektu) u pracodawców i przedsiębiorców. Celem projektu będzie zdobycie umiejętności praktycznych przez uczniów 7 opolskich liceów, stąd ukierunkowanie w projekcie również na zajęcia specjalistyczne (w tym kursy zawodowe do wyboru dla uczniów), dodatkowe zajęcia czy staże zawodowe u pracodawców. Projekt przewiduje również wsparcie dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W kursach doskonalących weźmie udział 15 nauczycieli z Centrum Kształcenia Praktycznego.

Efekty projektu

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych oraz kompetencji kluczowych wśród uczniów. Zajęcia dla uczniów obejmą swym zakresem elementy zapoznania się z nowymi technologiami, zawodami „pożądanymi” na rynku pracy, trendami i doradztwem zawodowym w formie pokazu czy warsztatu.

Nauczyciele uzupełnią kompetencje i kwalifikacje związane z nauczanym zawodem w toku wysokospecjalistycznych kursów lub studiów podyplomowych, które dodatkowo wpisują się w obszar regionalnych specjalizacji.