ewaluacja
Od listopada 2009 roku obowiązuje nowe rozporządzenie MEN o nadzorze pedagogicznym określające wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom oświatowym. W tym celu w szkołach prowadzone będą badania dotyczące warunków, przebiegu, efektów i skuteczności działań szkoły. Ewaluację przeprowadzą wizytatorzy wskazani przez kuratoria.
Ewaluacja (badania) powinna być zakończona raportem opisującym stopień realizacji przez szkołę określonego poziomu wymagań:


Poziom E - niski poziom wypełnienia przez szkołę wymagań
Poziom D - podstawowy stopień spełnienia wymagań
Poziom C - średni stopień spełnienia wymagań
Poziom B - wysoki stopień spełnienia wymagań
Poziom A - bardzo wysoki stopień spełnienia wymagań

Takie badania zostały pilotażowo przeprowadzone w całej Polsce w listopadzie 2009.

Objęte nimi zostało 7 gimnazjów w kraju - nasze jako jedyne w województwie opolskim.

Ewaluacja została przeprowadzona w dniach 4 - 18 XI 2009. Badaniem objętych zostało 251 uczniów, 127 rodziców, 44 nauczycieli (ankiety i wywiady grupowe). Przeprowadzono wywiad z dyrektorem szkoły, przedstawicielami samorządu i partnerów szkoły, obserwację lekcji, pracy placówki i analizę dokumentacji. W oparciu o zebrane informacje opracowany został raport, oceniający stopień spełnienia przez PG 5 wymagań stawianych przez państwo szkołom.
W każdym z badanych obszarów PG5 przyznano
wyłącznie najwyższe noty czyli A oraz B

W 17 badanych obszarach otrzymaliśmy:
6 „ocen” A - poziom bardzo wysoki
11 „ocen” B - poziom wysoki

 


WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM nr 5 w OPOLU ROK 2009/2010

 

OBSZAR

KRYTERIA

POZIOM

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej,

opiekuńczej

1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego

A

2.Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności

B

3.Uczniowie są aktywni.

B

4. Respektowane są normy społeczne.

B

Procesy zachodzące w szkole

 

1.Szkoła ma koncepcję pracy.

A

2.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

A

3.Procesy edukacyjny maja charakter zorganizowany.

B

4.Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B

5.Kształtuje się postawy uczniów.

A

6.Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych.

B

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

1.Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzez wzajemnego rozwoju.

A

2.Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.

B

3.Promowana jest wartość edukacji.

B

4.Rodzice są partnerami szkoły.

B

Zarządzanie szkołą

1.W szkole współpracuje się w zespołach.

A

2.Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

B

3.W szkole istnieją odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

B

 

Pełna treść raportu >>>

ewaluacja2


Wręczenie raportu pani dyrektor Lucynie Dzikiewicz – Niski na Zamku Królewskim w Warszawie.

men ewaluacja 02.2010 podziekowanie

***
Dyrektor PG5 na Zamku Królewskim w Warszawie

Informujemy, że społeczność PG5 Opole jako jedna z pierwszych szkół w Polsce, poddała się tzw. ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w ramach projektu "Wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jakości pracy szkoły, Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jakości pracy szkoły etap 2" Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał.
 
Wręczenie raportów odbyło się w dniach 23-24 lutego 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Społeczność PG5 reprezentowała dyrektor szkoły Pani Lucyna Dzikiewicz - Niski.

Uroczystości towarzyszyły następujące wydarzenia:

- Spotkanie z Panią Katarzyną Hall – Ministrem Edukacji Narodowej.
- Spotkanie z Panią Krystyną Szumilas – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, poświęcone przedstawieniu zmian w nadzorze pedagogicznym.
- Wykład Pana dr Grzegorza Mazurkiewicza – koordynatora w projekcie, na temat wykorzystania raportów z ewaluacji zewnętrznej do poprawy, jakości pracy szkoły oraz poprawy funkcjonowania lokalnej oświaty.
- Omówienie rezultatów prac zespołów ewaluacyjnych.
- Uroczyste wręczenie raportów z ewaluacji zewnętrznej.
- Wystąpienia przedstawicieli zaproszonych gości.

PG5 Opole uzyskało bardzo dobre wyniki w badanych podczas ewaluacji obszarach.

W każdym z nich otrzymaliśmy
wyłącznie najwyższe noty
czyli A oraz B.

 

men ewaluacja 02.2010 zdj1

Od lewej: Beata Kowal - kierownik referatu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole; Lucyna Dzikiewicz-Niski - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5 im. A. Kamińskiego w Opolu.

men ewaluacja 02.2010 zdj10

Od lewej: Lucyna Dzikiewicz-Niski - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5 im. A. Kamińskiego w Opolu; Krzysztof Anklewicz - dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy.

men ewaluacja 02.2010 zdj12

Od lewej: Beata Kowal - kierownik referatu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole; Grzegorz Mazurkiewicz - koordynator projektu; Lucyna Dzikiewicz-Niski - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5 im. A. Kamińskiego w Opolu, Olimpia Matys - wizytator Kuratorium w Opolu.

 men ewaluacja 02.2010 zdj2

men ewaluacja 02.2010 zdj3

men ewaluacja 02.2010 zdj4

men ewaluacja 02.2010 zdj5

men ewaluacja 02.2010 zdj6

men ewaluacja 02.2010 zdj7

men ewaluacja 02.2010 zdj8

men ewaluacja 02.2010 zdj9

men ewaluacja 02.2010 zdj11

men ewaluacja 02.2010 zdj13

men ewaluacja 02.2010 zdj14

men ewaluacja 02.2010 zdj15

men ewaluacja 02.2010 zdj16

men ewaluacja 02.2010 zdj17

men ewaluacja 02.2010 zdj18

 men ewaluacja 02.2010 zdj20

men ewaluacja 02.2010 zdj22

men ewaluacja 02.2010 zdj23