szkolny system wspierania zdolnosci

Szkolny System Wspierania Zdolności pozwala odkrywać i skutecznie rozwijać zainteresowania uczniów, ich pasje i talenty, a także umożliwić młodzieży optymalny rozwój ich możliwości. W tym celu w Publicznym Gimnazjum nr 5 działa Klub Talentów, którego zadaniem jest wspomaganie szkoły w kształtowaniu osobowości i wysokiej samooceny uczniów. W trakcie kolejnych lat nauki, wspierając młodzież w zdobywaniu sukcesów, rozwijamy takie cechy charakteru jak: pracowitość, systematyczność, zamiłowanie do nauki i sportu.


Prezentacja Klubu Talentów (9MB) >>>

Dostrzeganie przez nauczyciela przejawów zdolności młodzieży pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych możliwości ucznia, regulowanie tempa nauki, dobór odpowiednich metod i form pracy oraz odpowiednią organizację zajęć.

W celu usystematyzowania oddziaływań, po dokładnej analizie obowiązujących w naszym gimnazjum dokumentów, tj. Statutu PG 5, programu wychowawczego, wizji szkoły, modelu absolwenta itp., opracowany został Szkolny System Wspierania Zdolności, który pozwala odkrywać i skutecznie rozwijać zainteresowania naszych uczniów.

Zadania ujęte w jego ramach zostały określone w sposób pozwalający dotrzeć do wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych cech, potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Program przewiduje zaangażowanie całego grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego, rodziców oraz podmiotów zainteresowanych problematyką uczniów uzdolnionych we wdrażanie poszczególnych zadań.
 
CEL GŁÓWNY:

• rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:

• identyfikacja i diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
• wdrażanie do efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju,
• wzrost aktywności twórczej uczniów,
• budowanie klimatu bezpieczeństwa niezbędnego do odkrywania przez młodego człowieka swoich mocnych stron,
• kształtowanie kreatywności – zajęcia w ramach programu Odyseja Umysłu,
• ewaluacja przedsięwzięć kształtujących postawy twórcze,
• promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.

Szkolny System Wspierania Zdolności określa:

• sposoby identyfikacji zdolności,
• postawę nauczyciela oraz metody i formy pracy z uczniami,
• podstawowe obszary współpracy ( nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic,
uczeń – uczeń, nauczyciel – nauczyciel),
• współpracę z instytucjami,
• promocję ucznia zdolnego.

Zdolności to „takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu” (Z. Pietrasiński, 1975).
 
Ucznia zdolnego wyróżniają następujące cechy:

a) dobra pamięć i uwaga,
b) bogate słownictwo,
c) myślenie logiczne i krytyczne,
d) oryginalność i inicjatywa,
e) ciekawość,
f) twórcza wyobraźnia.

Działania podejmowane w celu rozpoznania ucznia zdolnego

Za rozpoznanie możliwości intelektualnych uczniów odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, którzy podejmują następujące działania:

a) planują i organizują zajęcia mające na celu stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych, które doprowadzą do ujawnienia pewnych uzdolnień wśród uczniów,
b) przeprowadzają testy diagnozujące i określające poziom umiejętności uczniów rozpoczynających naukę na danym etapie kształcenia,
c) zapoznają się z dotychczasowymi osiągnięciami uczniów,
d) współpracują z wychowawcą klasy w celu uzyskania informacji o uczniu,
e) wymieniają informacje o uczniach pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie,
f) współpracują z rodzicami celem zdobycia informacji o uczniu.
 
Metody identyfikacji zdolności uczniów:

a) testy osiągnięć edukacyjnych i analiza ich wyników,
b) nominacja przyznana przez nauczyciela
• fachowa opinia nauczyciela ze znacznym dorobkiem w pracy oraz umiejętnościami zawodowymi,
• rozpoznanie zdolności recytatorskich, plastycznych, muzycznych, matematycznych, sportowych i innych,
c) sukcesy w konkursach na wyższych szczeblach, olimpiadach,
d) nominacja przyznana przez rodziców,
e) nominacja przyznana przez rówieśników,
f) samodzielne wskazanie przez ucznia swoich szczególnych zdolności i zainteresowań.

Postawa nauczyciela oraz metody i formy pracy z uczniami
 
Każdy nauczyciel pracujący z uczniem zdolnym jest nastawiony na rozwój uzdolnień swoich uczniów, a przede wszystkim dąży do:
a) utrzymania wysokiego poziomu wymagań,
b) wskazywania dodatkowego źródła wiedzy,
c) zachęcania do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, itp.,
d) mobilizowania do udziału w zajęciach pozaszkolnych w celu pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań,
e) wskazywania i wyjaśniania przyczyn wszelkich niepowodzeń,
f) stosowania aktywizujących metod pracy.
 
Podstawowe obszary współpracy
 
a) nauczyciel – uczeń
Nauczyciel dąży do mistrzostwa, czyli posiada talent pedagogiczny, autorytet, refleksyjność, wrażliwość oraz gruntowną wiedzę. Twórczy nauczyciel:
- pracuje wielopoziomowo, różnicuje materiał pod względem stopnia trudności oraz zainteresowań,
- motywuje i nagradza,
- rozszerza horyzonty myślowe podopiecznych,
- organizuje koła zainteresowań,
- stwarza możliwość udziału uczniów w realizacji projektów edukacyjnych pogłębiających ich zainteresowania,
- wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną w pracy z uczniem zdolnym.
 
b) nauczyciel – rodzic
Praca z rodzicami przebiega równolegle do pracy z uczniami i cechuje się przede wszystkim:
- współudziałem w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
- wymianą informacji i doświadczeń.
 
c) uczeń – uczeń
Przy wsparciu nauczyciela uczniowie wybitnie zdolni, jak i ci mniej uzdolnieni, uczą się współpracy poprzez:
- integrację zespołu klasowego,
- pracę w grupach,
- współpracę z pedagogiem.
 
d) nauczyciel – nauczyciel
Współpraca między nauczycielami uczącymi jest szczególnie ważna w pracy
z uczniem zdolnym. Dotyczy ona głównie:
- wymiany informacji na temat ucznia zdolnego,
- dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Nad każdym uczniem zdolnym czuwa wychowawca klasy, który jest odpowiedzialny za wskazanie rodzicom bądź prawnym opiekunom ucznia możliwości skonsultowania się z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, współpracę z nauczycielami uczącymi oraz utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami ucznia.
Każdemu zdolnemu uczniowi zostaje przydzielony opiekun lub opiekunowie w zależności od tego, jakie wykazuje on umiejętności i zainteresowania.

Dbając o wszechstronny rozwój ucznia zdolnego współpracujemy z:

a) poradnią psychologiczno – pedagogiczną celem zdiagnozowania uzdolnień i przezwyciężania barier poznawczo-emocjonalnych i motywacyjnych uwalniających aktywność twórczą,
b) rodzicami i Radą Rodziców celem wzmacniania procesu lepszego świadomego rozwoju dziecka,
c) doradcami metodycznymi celem dokształcania nauczycieli wspierających uzdolnienia,
d) szkołami podstawowymi w celu kontynuacji kształcenia rozpoznanych uzdolnień i zainteresowań uczniów,
e) szkołami ponadgimnazjalnymi,
f) Uniwersytetem Opolskim.
g) Młodzieżowym Domem Kultury,
h) Biblioteką Miejską i Wojewódzką w Opolu,
i) Biblioteką Austriacką w Opolu,
j) Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego,
k) Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Opolu,
l) Sekcją Szachową „Rodło Opole”,
m) Modelarnią Łambinowice przy Gminnym Ośrodku Kultury,
n) Młodzieżową Radą Miasta,
o) Teatrem Lalki i Aktora w Opolu,
p) Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
q) Galerią Sztuki Współczesnej,
r) UNICEF Polska.

Promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym
 
Wszelkie sukcesy edukacyjne, artystyczne bądź sportowe są promowane w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez:

a) organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów oraz zawodów sportowych;
b) typowanie wybitnych uczniów do nagród, stypendiów, indywidualnego toku nauczania, indywidualnego programu nauczania,
c) Festiwal Nauki PG5,
d) Kulturalia – warsztaty o różnorodnej tematyce,
e) promowanie osiągnięć uczniów na terenie gimnazjum i poza nim przez przyznawanie:
• statuetek „Złoty Kamyk”,
• tytułu Opolskiego Orła,
• Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”,
• tytułu laureata konkursu wojewódzkiego,
• tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
f) kompletowanie dokumentacji o osiągnięciach uczniów - gazetki szkolne, dyplomy, książki,
g) publikacje prac uczniowskich (stronna internetowa gimnazjum, gazetka),
h) organizowanie wystaw, debat, dni otwartych; korzystanie z propozycji innych szkół i organizacji,
i) stworzenie możliwości uczestnictwa we wszystkich dostępnych konkursach
i zawodach sportowych,
j) zgłaszanie uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz dzieci zdolnych.