strefa ucznia  strefa rodzica 

szkolny system wspierania zdolnosci

Szkolny System Wspierania Zdolności pozwala odkrywać i skutecznie rozwijać zainteresowania uczniów, ich pasje i talenty, a także umożliwić młodzieży optymalny rozwój ich możliwości. W tym celu w Publicznym Gimnazjum nr 5 działa Klub Talentów, którego zadaniem jest wspomaganie szkoły w kształtowaniu osobowości i wysokiej samooceny uczniów. W trakcie kolejnych lat nauki, wspierając młodzież w zdobywaniu sukcesów, rozwijamy takie cechy charakteru jak: pracowitość, systematyczność, zamiłowanie do nauki i sportu.


Prezentacja Klubu Talentów (9MB) >>>

Dostrzeganie przez nauczyciela przejawów zdolności młodzieży pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych możliwości ucznia, regulowanie tempa nauki, dobór odpowiednich metod i form pracy oraz odpowiednią organizację zajęć.

W celu usystematyzowania oddziaływań, po dokładnej analizie obowiązujących w naszym gimnazjum dokumentów, tj. Statutu PG 5, programu wychowawczego, wizji szkoły, modelu absolwenta itp., opracowany został Szkolny System Wspierania Zdolności, który pozwala odkrywać i skutecznie rozwijać zainteresowania naszych uczniów.

Zadania ujęte w jego ramach zostały określone w sposób pozwalający dotrzeć do wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych cech, potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Program przewiduje zaangażowanie całego grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego, rodziców oraz podmiotów zainteresowanych problematyką uczniów uzdolnionych we wdrażanie poszczególnych zadań.
 
CEL GŁÓWNY:

• rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:

• identyfikacja i diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
• wdrażanie do efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju,
• wzrost aktywności twórczej uczniów,
• budowanie klimatu bezpieczeństwa niezbędnego do odkrywania przez młodego człowieka swoich mocnych stron,
• kształtowanie kreatywności – zajęcia w ramach programu Odyseja Umysłu,
• ewaluacja przedsięwzięć kształtujących postawy twórcze,
• promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.

Szkolny System Wspierania Zdolności określa:

• sposoby identyfikacji zdolności,
• postawę nauczyciela oraz metody i formy pracy z uczniami,
• podstawowe obszary współpracy ( nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic,
uczeń – uczeń, nauczyciel – nauczyciel),
• współpracę z instytucjami,
• promocję ucznia zdolnego.

Zdolności to „takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu” (Z. Pietrasiński, 1975).
 
Ucznia zdolnego wyróżniają następujące cechy:

a) dobra pamięć i uwaga,
b) bogate słownictwo,
c) myślenie logiczne i krytyczne,
d) oryginalność i inicjatywa,
e) ciekawość,
f) twórcza wyobraźnia.

Działania podejmowane w celu rozpoznania ucznia zdolnego

Za rozpoznanie możliwości intelektualnych uczniów odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, którzy podejmują następujące działania:

a) planują i organizują zajęcia mające na celu stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych, które doprowadzą do ujawnienia pewnych uzdolnień wśród uczniów,
b) przeprowadzają testy diagnozujące i określające poziom umiejętności uczniów rozpoczynających naukę na danym etapie kształcenia,
c) zapoznają się z dotychczasowymi osiągnięciami uczniów,
d) współpracują z wychowawcą klasy w celu uzyskania informacji o uczniu,
e) wymieniają informacje o uczniach pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie,
f) współpracują z rodzicami celem zdobycia informacji o uczniu.
 
Metody identyfikacji zdolności uczniów:

a) testy osiągnięć edukacyjnych i analiza ich wyników,
b) nominacja przyznana przez nauczyciela
• fachowa opinia nauczyciela ze znacznym dorobkiem w pracy oraz umiejętnościami zawodowymi,
• rozpoznanie zdolności recytatorskich, plastycznych, muzycznych, matematycznych, sportowych i innych,
c) sukcesy w konkursach na wyższych szczeblach, olimpiadach,
d) nominacja przyznana przez rodziców,
e) nominacja przyznana przez rówieśników,
f) samodzielne wskazanie przez ucznia swoich szczególnych zdolności i zainteresowań.

Postawa nauczyciela oraz metody i formy pracy z uczniami
 
Każdy nauczyciel pracujący z uczniem zdolnym jest nastawiony na rozwój uzdolnień swoich uczniów, a przede wszystkim dąży do:
a) utrzymania wysokiego poziomu wymagań,
b) wskazywania dodatkowego źródła wiedzy,
c) zachęcania do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, itp.,
d) mobilizowania do udziału w zajęciach pozaszkolnych w celu pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań,
e) wskazywania i wyjaśniania przyczyn wszelkich niepowodzeń,
f) stosowania aktywizujących metod pracy.
 
Podstawowe obszary współpracy
 
a) nauczyciel – uczeń
Nauczyciel dąży do mistrzostwa, czyli posiada talent pedagogiczny, autorytet, refleksyjność, wrażliwość oraz gruntowną wiedzę. Twórczy nauczyciel:
- pracuje wielopoziomowo, różnicuje materiał pod względem stopnia trudności oraz zainteresowań,
- motywuje i nagradza,
- rozszerza horyzonty myślowe podopiecznych,
- organizuje koła zainteresowań,
- stwarza możliwość udziału uczniów w realizacji projektów edukacyjnych pogłębiających ich zainteresowania,
- wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną w pracy z uczniem zdolnym.
 
b) nauczyciel – rodzic
Praca z rodzicami przebiega równolegle do pracy z uczniami i cechuje się przede wszystkim:
- współudziałem w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
- wymianą informacji i doświadczeń.
 
c) uczeń – uczeń
Przy wsparciu nauczyciela uczniowie wybitnie zdolni, jak i ci mniej uzdolnieni, uczą się współpracy poprzez:
- integrację zespołu klasowego,
- pracę w grupach,
- współpracę z pedagogiem.
 
d) nauczyciel – nauczyciel
Współpraca między nauczycielami uczącymi jest szczególnie ważna w pracy
z uczniem zdolnym. Dotyczy ona głównie:
- wymiany informacji na temat ucznia zdolnego,
- dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Nad każdym uczniem zdolnym czuwa wychowawca klasy, który jest odpowiedzialny za wskazanie rodzicom bądź prawnym opiekunom ucznia możliwości skonsultowania się z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, współpracę z nauczycielami uczącymi oraz utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami ucznia.
Każdemu zdolnemu uczniowi zostaje przydzielony opiekun lub opiekunowie w zależności od tego, jakie wykazuje on umiejętności i zainteresowania.

Dbając o wszechstronny rozwój ucznia zdolnego współpracujemy z:

a) poradnią psychologiczno – pedagogiczną celem zdiagnozowania uzdolnień i przezwyciężania barier poznawczo-emocjonalnych i motywacyjnych uwalniających aktywność twórczą,
b) rodzicami i Radą Rodziców celem wzmacniania procesu lepszego świadomego rozwoju dziecka,
c) doradcami metodycznymi celem dokształcania nauczycieli wspierających uzdolnienia,
d) szkołami podstawowymi w celu kontynuacji kształcenia rozpoznanych uzdolnień i zainteresowań uczniów,
e) szkołami ponadgimnazjalnymi,
f) Uniwersytetem Opolskim.
g) Młodzieżowym Domem Kultury,
h) Biblioteką Miejską i Wojewódzką w Opolu,
i) Biblioteką Austriacką w Opolu,
j) Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego,
k) Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Opolu,
l) Sekcją Szachową „Rodło Opole”,
m) Modelarnią Łambinowice przy Gminnym Ośrodku Kultury,
n) Młodzieżową Radą Miasta,
o) Teatrem Lalki i Aktora w Opolu,
p) Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
q) Galerią Sztuki Współczesnej,
r) UNICEF Polska.

Promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym
 
Wszelkie sukcesy edukacyjne, artystyczne bądź sportowe są promowane w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez:

a) organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów oraz zawodów sportowych;
b) typowanie wybitnych uczniów do nagród, stypendiów, indywidualnego toku nauczania, indywidualnego programu nauczania,
c) Festiwal Nauki PG5,
d) Kulturalia – warsztaty o różnorodnej tematyce,
e) promowanie osiągnięć uczniów na terenie gimnazjum i poza nim przez przyznawanie:
• statuetek „Złoty Kamyk”,
• tytułu Opolskiego Orła,
• Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”,
• tytułu laureata konkursu wojewódzkiego,
• tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
f) kompletowanie dokumentacji o osiągnięciach uczniów - gazetki szkolne, dyplomy, książki,
g) publikacje prac uczniowskich (stronna internetowa gimnazjum, gazetka),
h) organizowanie wystaw, debat, dni otwartych; korzystanie z propozycji innych szkół i organizacji,
i) stworzenie możliwości uczestnictwa we wszystkich dostępnych konkursach
i zawodach sportowych,
j) zgłaszanie uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz dzieci zdolnych.
 

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

 BIBLIOTEKA SZKOLNA ONLINE

Biblioteka szkolna online!

Katalog szkolnej biblioteki LO 8 Opole jest dostępny online. Można go przeglądać bez konieczności logowania. Jeżeli jednak chcesz zamawiać książki ze szkolnej biblioteki za pośrednictwem Internetu, to udaj się do biblioteki celem ustawienia hasła na Twoim koncie bibliotecznym. Panie bibliotekarki pomogą Ci w nauce obsługi zamówień i wypożyczeń w wersji elektronicznej naszej biblioteki.

DYPLOMY

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony