zloty kamyk pg5opole

PG5 Opole wyróżnia  najlepszych  w nauce uczniów przyznaniem dodatkowej nagrody specjalnej. Zasady jej przyznawania określa Regulamin, który znajduje się w dalszej części artykułu.

ZLOTY KAMYK3  

Wzory wniosków w poszczególnych kategoriach:

 

artysta.doc

humanista.doc

matematyk.doc

poliglota.doc

przyrodnik.doc

Nominacja do nagrody specjalnej „Złoty Kamyk. Najlepszy z najlepszych”

 


Złoty Kamyk REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY SPECJALNEJ „ZŁOTY KAMYK”


REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY SPECJALNEJ

Pkt. 1
Nagroda  „Złoty Kamyk” przyznawana jest przez Radę Pedagogiczną uczniom PG5 w Opolu za szczególne osiągnięcia edukacyjne z poszczególnych  przedmiotów w roku szkolnym.

Pkt.2
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

1. Humanista (język polski, historia, wos, religia, etyka)
2. Matematyk (matematyka, informatyka)
3. Przyrodnik (fizyka, biologia, geografia, chemia)
4. Poliglota (języki obce)
5. Artysta(  plastyka,  muzyka, technika, recytacja)
6. Sportowiec (wf)
7. Społecznik
8. „Złoty Kamyk. Najlepszy znajlepszych”.

Pkt. 3
Nagrodę otrzymują uczniowie, którzy za swoje osiągnięcia edukacyjne i postawę  w danym roku szkolnym, zdobędą największą ilość punktów.
Punkty przyznaje na podstawie wniosków Kapituła nagrody specjalnej w składzie: wicedyrektor szkoły, liderzy grup wiekowych, przewodniczący zespołów przedmiotowych,  sekretarz.

Pkt. 4
Nominacje uczniów mogą zgłaszać zespoły przedmiotowe,  nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, opiekun SU.

Pkt. 5
Nagrody przyznajemy odrębnie dla uczniów klas I, II i III  w poszczególnych kategoriach.

Pkt. 6
Punkty przyznajemy kategoriach 1 – 6  według następujących zasad:

1. Ocena  semestralna i roczna z przedmiotów danej kategorii  x 5 pkt.
2. Aktywny udział w kołach zainteresowań (przedmioty z danej kategorii) – do 5 pkt. za każde koło wg uznania prowadzącego nauczyciela.
3. Konkursy przedmiotowe:

A) Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe:
- Laureat – po 15 pkt. za każdy konkurs
- Finalista – po 10 pkt. za każdy konkurs
- Uczestnik etapu  miejskiego  po 5 pkt.
- Uczestnik  etapu szkolnego po 1 pkt.
    
B) Inne konkursy na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim:
- ogólnopolskie i międzynarodowe – I m. 10 pkt., II 8, III 6 pkt.
- wojewódzkie – I m. 7 pkt., II – 6 pkt., III m. 5 pkt.

C) Konkursy miejskie i międzyszkolne:  I m 6 pkt., II – 5 pkt., III – 4 pkt.

D) Konkursy  szkolne – I m. 4 pkt., II – 3 pkt., III – 2 pkt.

E) Za udział w konkursach – 1 pkt.

4. W klasach III punkty przyznajemy za wynik egzaminu gimnazjalnego –  max. po 10 pkt. za każdą część egzaminu, odpowiednio do kategorii  ( 100% = 10 pkt.).

5. Inne działania, osiągnięcia – wg uznania i oceny kapituły.

Pkt.7
W kategorii „Społecznik” punkty przyznajemy za:

1. Organizację i udział w zbiórkach pieniędzy na cele społeczne- do  5 pkt.
2. Pomoc w domach opieki społecznej, przedszkolach, schroniskach, hufcach harcerskich itp. – do 20 pkt.
3. Działania proekologiczne- do10 pkt.
4. Nieodpłatna pomoc innym w nauce do-5 pkt.
5. Działalność społeczną w szkole:
- w ramach istniejących organizacji- 3 pkt.
- inicjatywy  własne- 3 pkt.
6. Udział w akcjach propagujących cele  prospołeczne, debaty- do 5 pkt.
7. Działania na rzecz zwierząt- do 4 pkt.
8. Postawę etyczna w życiu codziennym.   Ocena  z zachowania: db(3pkt.) bdb (4pkt.), wz – (5pkt).
9. Aktywne i systematyczne włączanie się  w działalność szkolnego wolontariatu, PCK,  UNICEF lub innej instytucji pożytku publicznego – 10 pkt.
10. Jest aktywną osobą w Samorządzie Uczniowskim, trójce klasowej, Młodzieżowej Radzie Miasta  - do  15 pkt.

„Społecznik” to osoba bezinteresowna, życzliwa, chętnie niosąca  pomoc, troszcząca się o innych.

Pkt.8.
W kategorii „Sportowiec” punkty przyznajemy za następujące osiągnięcia:
1. Semestralna i końcowa ocena z zajęć wf  x 5 pkt.
2. Aktywny udział w zajęciach SKS – do 5 pkt.
3. Sukcesy w zawodach sportowych na różnych szczeblach:
A. Zawody ponadwojewódzkie – Im. 10 pkt., II m. 8 pkt.,  III m. 6 pkt.
B. Zawody wojewódzkie – I m. 8 pkt., II m. 6 pkt.,  III m.  4 pkt.
C. Zawody powiatowe/miejskie – I m. 7 pkt., II m. 5 pkt.,  III m. 3 pkt.
D. Zawody międzyszkolne – I m. 6 pkt., II m. 4 pkt.,  III m. 2 pkt.
E. Zawody szkolne – I m. 4 pkt.,  II m. 3 pkt., III m. 2 pkt.

Za udział w zawodach uczeń trzymuje 1 pkt. za każde zawody.

Pkt. 9
Nagroda „Złoty Kamyk. Najlepszy z najlepszych” przyznawana jest  odrębnie dla każdej grupy wiekowej – otrzymuje ją jeden uczeń kl. I, II i III, który zgromadził najwięcej punktów za niżej wymienione osiągnięcia:

1.Średnia ocen na koniec roku szkolnego x 5 pkt.

2.Ocena z zachowania : wzorowe – 3 pkt., bdb – 1 pkt.

3.Udział i sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych:
- laureat – 15 pkt.
- finalista  - 10 pkt.
- udział w etapie miejsko – gminnym – 5 pkt.
- udział w etapie szkolnym – 1 pkt.

Za każdy konkurs punkty przyznawane są odrębnie.

4.Konkursy przedmiotowe  międzyszkolne, miejskie:
- udział – 1 pkt. za każdy konkurs
- sukces – m. I – 8 pkt.,  II – 6pkt.,  III – 4 pkt.

5.Konkursy   szkolne - przedmiotowe:
- sukcesy : I m. – 5  pkt., II – 3 pkt. , III – 1 pkt..

6. W klasach III punkty przyznajemy za wynik egzaminu gimnazjalnego –  max. po 10 pkt. za każdą część egzaminu ( 100% = 10 pkt.).

7. Aktywne uczestnictwo w działalności szkolnych kół zainteresowań i klubu europejskiego  - można otrzymać od 1 do  3 pkt. – punkty przyznają opiekunowie poszczególnych kół.

8.Aktywność społeczna:
- samorząd szkolny i klasowy – od 1 do 3  pkt.,  w zależności od aktywności, pełnionych funkcji – punkty przyznaje wychowawca i opiekun samorządu szkolnego
- wolontariat – 1  pkt.
- reprezentowanie szkoły i udział w apelach, występach,  działaniach zewnętrznych  – 1 pkt. za każdorazowy występ.

Pkt. 10
Kapituła może przyznać punkty za nie uwzględnione w Regulaminie sukcesy ucznia, o ile są one osiągnięciami o charakterze edukacyjnym, a ich zdobycie było związane z wykazaniem się wiedzą i umiejętnościami z określonej dziedziny nauki i edukacji, osiągnięciami  sportowymi i artystycznymi.

Pkt. 11
Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym na podstawie wniosków przygotowanych przez Kapitułę.