Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na terenie opolszczyzny będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
https://opolskie.edu.com.pl

 
 

Zasady rekrutacji uczniów

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu

na rok szkolny 2018/2019

 

1. Rekrutacja obejmuje nabór do 3 oddziałów klas pierwszych.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wynik egzaminu gimnazjalnego po 20 punktów za każdą z pięciu części - maksymalnie 100 punktów

1 część humanistyczna – historia i wos 1% odpowiada 0,2 punktu
2 część humanistyczna – język polski
3 część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze
4 część matematyczno-przyrodnicza – matematyka
5 część językowa – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 72 punkty

1 celujący 18 punktów
2 bardzo dobry 17 punktów
3 dobry 14 punktów
4 dostateczny 8 punktów
5 dopuszczający 2 punktów

c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów  

1 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
2 aktywność na rzecz innych ludzi 3 punkty
3

szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

max.18 punktów

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

  - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

  - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów


  - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów


  - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów

  - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

osiągnięcia artystyczne lub sportowe

3 punkty

 

 

- na szczeblu międzynarodowym

- na szczeblu krajowym

- na szczeblu wojewódzkim

- na szczeblu powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

3. Minimalna liczba punktów, którą powinni uzyskać kandydaci wynosi 110 punktów.

4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji do klas o wybranym profilu:

Profil klasy Przedmioty

medyczna

z elementami ratownictwa i dietetyki

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia lub fizyka
matematyczno - biologiczna
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • fizyka lub obowiązkowy język angielski

humanistyczno - lingwistyczna

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia lub wos

 

**************************

 

Terminy rekrutacji
do Publicznego Liceum nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2018/2019


L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Uwagi

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28 maja 2018r.

do 22 czerwca 2018r.

do 16 lipca 2018r.

Wniosek

składa się tylko w szkole pierwszego wyboru

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018r.

do 26 czerwca 2018r.

nie dotyczy

Oryginał

lub kopia dokumentów

w szkole pierwszego wyboru

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 22 czerwca 2018r.

do 6 lipca 2018r.

od 17 lipca 2018r.

do 31 lipca 2018r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

11 lipca 2018r.

godz. 12.00

1 sierpnia 2018r.

godz. 12.00

 

5

Potwierdzenie przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu)

od 11 lipca 2018r.

do 13 lipca 2018r.

do godz. 12.00

od 24 sierpnia 2018r.

do 28 sierpnia 2018r.

W tym terminie oryginały dokumentów winni odebrać rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do innej szkoły

6

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

16 lipca 2018r.

godz. 14.00

28 sierpnia 2018r. godz. 12.00