Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na terenie opolszczyzny będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
https://opolskie.edu.com.pl

 

Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych dotyczą:
a) publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej),
b) publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (dla absolwentów trzyletniej szkoły gimnazjalnej).

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Uwagi

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 2019r.

do 21 czerwca 2019r.

do 16 lipca 2019r.

Wniosek
składa się tylko w szkole pierwszego wyboru

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 21 czerwca 2019r.

do 25 czerwca 2019r.

nie dotyczy

Oryginał
lub kopia dokumentów
w szkole pierwszego wyboru

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oprzyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 26 czerwca 2019r. do 22 lipca 2018  
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęciei dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4 art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) 10 lipca 2019r. 6 sierpnia 2019r.  

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 lipca 2019r.

6 sierpnia 2019r.

 

6

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 lipca 2019r.

do 15 lipca 2019r.

do godz. 12.00

od 26 sierpnia 2019r.

do 28 sierpnia 2019r.

W tym terminie oryginały dokumentów winni odebrać rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do innej szkoły

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

16 lipca 2019r.

godz. 12.00

30 sierpnia 2019r. godz. 12.00

 

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI:

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2019/2020

 
 
 

Zasady rekrutacji uczniów [PO SZKOLE PODSTAWOWEJ]
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2019/2020

1. Rekrutacja obejmuje nabór do 5 oddziałów klas pierwszych.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów
(polski, matematyka - maksymalnie po 35 punktów, język obcy - maksymalnie 30 punktów)

 1  Język polski 0,35  1% odpowiada 0,35 punktu  
 2  Matematyka 0,35
 3   Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) 0,3   1% odpowiada 0,3 punkta
 b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punkty
 1   celujący   18 punktów  
 2  bardzo dobry  17 punktów
 3  dobry  14 punktów
 4  dostateczny  8 punktów
 5  dopuszczający   2 punkty
 c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów
 1   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem    7 punktów  
 2  aktywność społeczna  3 punkty

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 • konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 • osiągnięcia artystyczne lub sportowe
 - na szczeblu międzynarodowym
 - na szczeblu krajowym
 - na szczeblu wojewódzkim
 - na szczeblu powiatowym

 max 18 punktów

 
 10 punktów
  7 punktów
  5 punktów


 10 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 3 punkty

 

 4 punkty
 3 punkty
 2 punkty
 1 punkt

3. Minimalna liczba punktów, którą powinni uzyskać kandydaci wynosi 110 punktów.
4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
7. Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji do klas o wybranym profilu:

WYKAZ PROJEKTOWANYCH KLAS

Oferta edukacyjna PLO Nr VIII
na rok szkolny 2019/2020
/uczniowie szkół podstawowych/

W „ÓSEMCE” nie może zmarnować się żaden talent!

 

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Zajęcia dodatkowe

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

1A

Profil: medyczny

1. biologia

2. chemia

3. język obcy lub matematyka lub fizyka

1. zajęcia w laboratorium biologiczno - chemicznym

2. elementy ratownictwa medycznego

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub fizyka

1B

Profil: biologiczno - chemiczny

1. biologia

2. chemia

3. matematyka lub fizyka lub język obcy

1. zajęcia w laboratorium biologiczno - chemicznym

2. elementy dietetyki

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub fizyka

1C

Profil: humanistyczno - lingwistyczny

1. język polski

2. język angielski

3. historia lub wos lub geografia

1. warsztaty dziennikarskie

2. koło teatralne

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia lub geografia

1D

Profil: matematyczno - fizyczny

1. matematyka

2. fizyka

3. informatyka lub język obcy lub geografia

1. koło robotyki

2. koło matematyczne

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- fizyka

- informatyka lub język angielski

1E

Profil: psychologiczno - pedagogiczny

1. język polski

2. biologia

3. geografia lub język obcy lub wos lub historia

1. elementy pedagogiki i psychologii

2. koło filozoficzne

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- język angielski

- biologia lub wos

 
Informator
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2019/2020
>>> INFORMATOR <<<
 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu
„ÓSEMKA” to szkoła o nieograniczonych możliwościach!


Lokalizacja i kontakt
Do naszego liceum każdy ma łatwy dostęp. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły komunikacją miejską. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów. Dziennik elektroniczny ułatwi uczniowi kontakt ze szkołą, nauczycielami i dostarczy potrzebnych informacji.

Baza lokalowa
Posiadamy nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, wizualizery, projektory, sprzęt komputerowy i notebooki dla uczniów. Mamy nowoczesną salę informatyczną.
Przy naszej szkole znajduje się nowe wielofunkcyjne boisko. Sąsiadujemy również z krytą pływalnią "Akwarium". Dysponujemy szkolną stołówką, nową kawiarenką oraz strefą relaksu dla uczniów. Posiadamy zestaw do treningu RSA Biofeedback, który w ciekawy sposób uczy relaksacji i optymalnego oddechu, niezbędnego dla przyswajania nowej wiedzy.

Oferta
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwi dobre przygotowanie do matury. Oprócz obowiązkowych zajęć proponujemy różnorodne koła i warsztaty rozwijające uzdolnienia. Stworzymy możliwość uzyskania certyfikatów ratownika WOPR, opiekuna kolonijnego, itp. Dla uczniów chętnych, którzy są aktywni, poszukują wiedzy i chcą rozwijać pasje, przewidujemy indywidualny charakter relacji „Uczeń-Mistrz” oparty na założeniach tutoringu i couchingu (innowacyjna metoda służąca rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju, zapoczątkowana na uczelniach Oxford i Cambrige). Umożliwimy rozwijanie zainteresowań aktorskich i dziennikarskich w odnoszącym sukcesy kole teatralnym „Kalambur”.
Planujemy wyjazdy integracyjno-naukowe. Naszym uczniom zapewniamy opiekę medyczną i socjalną. Proponujemy też aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.