Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na terenie opolszczyzny będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
https://opolskie.edu.com.pl

 

Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych dotyczą:
a) publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej),
b) publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (dla absolwentów trzyletniej szkoły gimnazjalnej).

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Uwagi

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 2019r.

do 21 czerwca 2019r.

do 16 lipca 2019r.

Wniosek
składa się tylko w szkole pierwszego wyboru

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 21 czerwca 2019r.

do 25 czerwca 2019r.

nie dotyczy

Oryginał
lub kopia dokumentów
w szkole pierwszego wyboru

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oprzyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 26 czerwca 2019r. do 22 lipca 2018  
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęciei dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4 art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) 10 lipca 2019r. 6 sierpnia 2019r.  

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 lipca 2019r.

6 sierpnia 2019r.

 

6

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 lipca 2019r.

do 15 lipca 2019r.

do godz. 12.00

od 26 sierpnia 2019r.

do 28 sierpnia 2019r.

W tym terminie oryginały dokumentów winni odebrać rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do innej szkoły

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

16 lipca 2019r.

godz. 12.00

30 sierpnia 2019r. godz. 12.00

 

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI:

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2019/2020

 
 

Zasady rekrutacji uczniów [PO TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJALNEJ]
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2019/2020

1. Rekrutacja obejmuje nabór do 5 oddziałów klas pierwszych.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wynik egzaminu gimnazjalnego po 20 punktów za każdą część - maksymalnie 100 punktów

 1  część humanistyczna – historia i wos  1% odpowiada 0,2 punktu  
 2  część humanistyczna – język polski
 3   część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze   
 4  część matematyczno-przyrodnicza – matematyka
 5  część językowa – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)   
 b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 72 punkty
 1   celujący   18 punktów  
 2  bardzo dobry  17 punktów
 3  dobry  14 punktów
 4  dostateczny  8 punktów
 5  dopuszczający   2 punkty
 c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów
 1   świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej z wyróżnieniem    7 punktów  
 2  aktywność społeczna  3 punkty

 3

 szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej:

 • konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 • konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 • osiągnięcia artystyczne lub sportowe
 - na szczeblu międzynarodowym
 - na szczeblu krajowym
 - na szczeblu wojewódzkim
 - na szczeblu powiatowym

 max 18 punktów

 
 10 punktów
  7 punktów
  5 punktów


 10 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 3 punkty

 4 punkty
 3 punkty
 2 punkty
 1 punkt

3. Minimalna liczba punktów, którą powinni uzyskać kandydaci wynosi 110 punktów.
4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
7. Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji do klas o wybranym profilu:

WYKAZ PROJEKTOWANYCH KLAS

Oferta edukacyjna PLO Nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2019/2020
/uczniowie klas gimnazjalnych/

W „ÓSEMCE” nie może zmarnować się żaden talent!

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Zajęcia dodatkowe

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

1A

Profil: medyczny

1. biologia

2. chemia lub język angielski

3. fizyka lub matematyka lub język obcy

1. zajęcia w laboratorium biologiczno - chemicznym

2. elementy ratownictwa medycznego

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub fizyka

1B

Profil: biologiczno - chemiczny

1. biologia

2. chemia lub język angielski

3. fizyka lub matematyka lub język obcy

1. zajęcia w laboratorium biologiczno - chemicznym

2. elementy dietetyki

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub fizyka

1C

Profil: humanistyczno - lingwistyczny

1. język polski

2. język angielski

3. historia lub wos lub język obcy lub geografia

1. warsztaty dziennikarskie

2. koło teatralne

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia lub

geografia

1D

Profil: matematyczno - fizyczny

1. matematyka

2. fizyka lub informatyka

3. informatyka lub język obcy lub geografia

1. koło robotyki

2. koło matematyczne (logika, dowodzenie)

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- fizyka

- informatyka lub

język angielski

1E

Profil: psychologiczno - pedagogiczny

1. język polski

2. biologia lub geografia

3. język obcy lub matematyka lub historia lub wos

1. elementy pedagogiki i psychologii

2. koło filozoficzne

3. zajęcia na wyższych uczelniach

4. zajęcia przygotowujące do matury

- język polski

- matematyka

- biologia

- język obcy lub wos lub geografia

 
Informator
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2019/2020
>>> INFORMATOR <<<
 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu
„ÓSEMKA” to szkoła o nieograniczonych możliwościach!


Lokalizacja i kontakt
Do naszego liceum każdy ma łatwy dostęp. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły komunikacją miejską. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów. Dziennik elektroniczny ułatwi uczniowi kontakt ze szkołą, nauczycielami i dostarczy potrzebnych informacji.

Baza lokalowa
Posiadamy nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, wizualizery, projektory, sprzęt komputerowy i notebooki dla uczniów. Mamy nowoczesną salę informatyczną.
Przy naszej szkole znajduje się nowe wielofunkcyjne boisko. Sąsiadujemy również z krytą pływalnią "Akwarium". Dysponujemy szkolną stołówką, nową kawiarenką oraz strefą relaksu dla uczniów. Posiadamy zestaw do treningu RSA Biofeedback, który w ciekawy sposób uczy relaksacji i optymalnego oddechu, niezbędnego dla przyswajania nowej wiedzy.

Oferta
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwi dobre przygotowanie do matury. Oprócz obowiązkowych zajęć proponujemy różnorodne koła i warsztaty rozwijające uzdolnienia. Stworzymy możliwość uzyskania certyfikatów ratownika WOPR, opiekuna kolonijnego, itp. Dla uczniów chętnych, którzy są aktywni, poszukują wiedzy i chcą rozwijać pasje, przewidujemy indywidualny charakter relacji „Uczeń-Mistrz” oparty na założeniach tutoringu i couchingu (innowacyjna metoda służąca rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju, zapoczątkowana na uczelniach Oxford i Cambrige). Umożliwimy rozwijanie zainteresowań aktorskich i dziennikarskich w odnoszącym sukcesy kole teatralnym „Kalambur”.
Planujemy wyjazdy integracyjno-naukowe. Naszym uczniom zapewniamy opiekę medyczną i socjalną. Proponujemy też aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.