Zasady rekrutacji uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2021/2022

1. Rekrutacja obejmuje nabór do 4 oddziałów klas pierwszych.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów

 1 Język polski - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
 2 Matematyka - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
 3  Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3
 b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punkty
 1   celujący   18 punktów  
 2  bardzo dobry  17 punktów
 3  dobry  14 punktów
 4  dostateczny  8 punktów
 5  dopuszczający   2 punkty
 c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów
 1   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem    7 punktów  
 2 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  3 punkty

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 max 18 punktów
 

10 punktów
  7 punktów
  5 punktów

konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
10 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 3 punkty
• osiągnięcia artystyczne lub sportowe
 - na szczeblu międzynarodowym
 - na szczeblu krajowym
 - na szczeblu wojewódzkim
 - na szczeblu powiatowym
4 punkty
 3 punkty
 2 punkty
 1 punkt
 
3. Minimalna liczba punktów, którą powinni uzyskać kandydaci wynosi 110 punktów.
4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
6. 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Oferta edukacyjna Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu na rok szkolny 2021/2022

Klasa o profilu

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Drugi język obcy do wyboru

1A medyczna

1. biologia z elementami dietetyki

2. chemia lub matematyka

3. język angielski lub matematyka

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub język angielski

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1B psychologiczno-pedagogiczna

1. język polski

2. biologia lub historia

3. język angielski lub geografia

- język polski

- matematyka

- język angielski

- biologia lub historia lub geografia

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1C lingwistyczno-medialna

1. język angielski

2. język polski lub wos

3. geografia lub historia

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia lub geografia lub wos

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1D ogólna z językiem angielskim
(możliwość rozszerzenia z przedmiotów ścisłych lub humanistycznych)

1. język angielski

2. matematyka lub język polski

3. fizyka lub geografia lub historia

- język polski

- matematyka

- język angielski

- fizyka lub geografia lub historia

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

 

Najważniejsze terminy w postepowaniu rekrutacyjnym
 17.05.2021-21.06.2021 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 25.06.2021-14.07.2021 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 22.07.2021 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 23.07.2021-30.07.2021 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 02.08.2021 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
Uwaga
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.