Komunikat Komisji Rekrutacyjnej PLO nr VIII w Opolu

Od 25 czerwca do 14 lipca prosimy o dostarczenie:

• kopii świadectwa
• kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Można to zrobić podczas jednej wizyty i dostarczyć oba dokumenty razem.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą składać oryginały świadectw i zaświadczeń.

Dokumenty przyjmowane będą w godzinach :

• 25 czerwca: 12:00 – 15:00
• 28 czerwca do 14 lipca: 08:30 – 15:00

Czekamy na Państwa w sali nr 1 (parter na lewo od wejścia).

Przypominamy, że wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej kandydata.

Bardzo prosimy o dostarczenie wraz z dokumentami: „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych, których realizacja rozpoczyna się już w klasie pierwszej oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie” (podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka).

Druki do pobrania na stronie:

DEKLARACJA KLASA LINGWISTYCZNO-MEDIALNA

DEKLARACJA KLASA MEDYCZNA

DEKLARACJA KLASA OGÓLNA - GRUPA HUMANISTYCZNA

DEKLARACJA KLASA OGÓLNA - GRUPA MATEMATYCZNA

DEKLARACJA KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


Pozwoli to skrócić czas przyjmowania dokumentów. Deklarację można będzie wypełnić również w szkole, ale wtedy prosimy o przyjście jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
Bardzo prosimy o stosowanie maseczek, dezynfekcję rąk i zachowanie bezpiecznego odstępu podczas składania dokumentów.
Przypominamy, że dokumenty składamy tylko w jednej szkole – tej, która znajduje się na pierwszym miejscu na: „Liście wybranych szkół i oddziałów według kolejności preferencji” – patrz: „Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej”.

Pozostałe terminy:

22.07.2021 - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
23.07.2021 - 30.07.2021 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
02.08.2021 - Publikacja list przyjętych

 

***
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na terenie Opolszczyzny odbywa się za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem:

https://opolskie.edu.com.pl