strefa ucznia  strefa rodzica 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na terenie opolszczyzny będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
https://opolskie.edu.com.pl

 
 

Zasady rekrutacji uczniów

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu

na rok szkolny 2017/2018

 

1. Rekrutacja obejmuje nabór do 3 oddziałów klas pierwszych.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wynik egzaminu gimnazjalnego po 20 punktów za każdą z pięciu części - maksymalnie 100 punktów

1 część humanistyczna – historia i wos 1% odpowiada 0,2 punktu
2 część humanistyczna – język polski
3 część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze
4 część matematyczno-przyrodnicza – matematyka
5 część językowa – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 72 punkty

1 celujący 18 punktów
2 bardzo dobry 17 punktów
3 dobry 14 punktów
4 dostateczny 8 punktów
5 dopuszczający 2 punktów

c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów  

1 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
2 aktywność na rzecz innych ludzi 3 punkty
3

szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

max.18 punktów

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

  - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

  - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów


  - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów


  - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów

  - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

  - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego osiągnięcia artystyczne lub sportowe

3 punkty

 

- na szczeblu międzynarodowym

- na szczeblu krajowym

- na szczeblu wojewódzkim

- na szczeblu powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

3. Minimalna liczba punktów, którą powinni uzyskać kandydaci wynosi 110 punktów.

4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji do klas o wybranym profilu:

Profil klasy Przedmioty

medyczna

z elementami ratownictwa i dietetyki

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia lub fizyka
informatyczno-matematyczna
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka lub obowiązkowy język angielski

prawno-humanistyczna

z elementami psychologii

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • wos lub obowiązkowy język obcy

 

**************************

 

Terminy rekrutacji do Publicznego Liceum nr VIII w Opolu

na rok szkolny 2017/2018

 

L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym Uwagi
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29 maja 2017r.

do 23 czerwca 2017r.

do 17 lipca 2017r.

Wniosek

składa się tylko w szkole pierwszego wyboru

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r.

do 27 czerwca 2017r.

nie dotyczy

Oryginał

lub kopia dokumentów

w szkole pierwszego wyboru

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 23 czerwca 2017r.

do 7 lipca 2017r.

od 17 lipca 2017r.

do 31 lipca 2017r.

 
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017r.

godz. 12.00

1 sierpnia 2017r.

godz. 12.00

 
5 Potwierdzenie przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu)

od 10 lipca 2017r.

do 13 lipca 2017r.

do godz. 12.00

od 25 sierpnia 2017r.

do 28 sierpnia 2017r.

W tym terminie oryginały dokumentów winni odebrać rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do innej szkoły
6 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

14 lipca 2017r.

godz. 14.00

28 sierpnia 2017r. godz. 12.00  

 

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

 BIBLIOTEKA SZKOLNA ONLINE

Biblioteka szkolna online!

Katalog szkolnej biblioteki LO 8 Opole jest dostępny online. Można go przeglądać bez konieczności logowania. Jeżeli jednak chcesz zamawiać książki ze szkolnej biblioteki za pośrednictwem Internetu, to udaj się do biblioteki celem ustawienia hasła na Twoim koncie bibliotecznym. Panie bibliotekarki pomogą Ci w nauce obsługi zamówień i wypożyczeń w wersji elektronicznej naszej biblioteki.

DYPLOMY

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony