W ramach programu organizowane jest wsparcie w zakresie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.


Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów (posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym): słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Pomoc udzielana jest m.in. uczniom liceum ogólnokształcącego.

Wniosek o udzielnie pomocy finansowej składa się do dyrektora szkoły w terminie do 15 września 2017 r. (wniosek do pobrania). Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się pod tym linkiem.