Projekt pt. Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 z poddziałania Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
Regulamin projektu [PDF] >>>